Om NUSO

Nationella Utvecklingsråd inom Sociala Områden

Vad gör utvecklingsråden?

Uppgiften för utvecklingsråden är att säkerställa utveckling, kvalitetssäkring och långsiktig förvaltning av uppföljnings-
metoder för de olika målgrupper av klienter/brukare som följs upp.  Metoderna är framtagna av professionen för professionen i en omfattande process mellan socialarbetare, chefer och forskare. Utvecklingsrådens medlemmar utgörs av representanter för regionala FoU enheter/högskolor och praktiker (chefer/socialarbetare) från deltagande kommuner och län. De län som ännu inte har representation i NUSO är välkomna att utse en regional representant för respektive uppföljningsområde.

Uppföljningsplattformen dioevidence™ kan användas för att aggregera data från enskilda kommuner/socialkontor till nationell nivå. Utfallen är tillgängliga för alla användare i realtid. Det är professionen som har mandatet att vidta förändringar i metodiken och innehållet i de olika uppföljningsområdena – och inte leverantören av IT-stödet, ej heller enskilda kommuner. På så vis säkras ett gemensamt arbetssätt och att utfallen blir jämförbara över tid och mellan alla deltagande kommuner.