Uppföljningsområden

Bakgrund

Uppföljning av insatser för Barn och unga

Utgångspunkt för projektet är det förslag till uppföljningsmetod som utarbetats av SKL och som presenterades i vägledningen ”Upphandling och uppföljning av HVB – för barn och unga”. Uppdraget var att utifrån metoden skapa ett gemensamt uppföljningssystem för Södertörnskommunerna för insatser i dygnetruntvård (utom familjevård) för barn och unga.

Metoden kallas UBU (Uppföljning barn och unga) – vård och boende och består av metod, frågor och svarsalternativ. Enkätsvaren läggs samman och omvandlas till utfall som därefter kan analyseras. Metoden utgår från UIV (uppföljning av insatser till vuxna) som Göteborgs stad har utarbetat tillsammans med IT leverantören.

Grunden för systemet är att vid insatser till barn och unga finns tre berörda parter. Barn/ungdom, vårdnadshavare (eller motsvarande) samt placerande socialsekreterare. I systemet samlas kvaliteten enligt dessa tre parter in och kopplas samman med aktuell institution.

Uppföljning av Insatser för Vuxna

  • UIV, Missbruk med bistånd: institutionsplaceringar, öppenvård, familjehem
  • UIV-EB, Missbruk ej bistånd: öppenvård
  • UIV-BS, Boendestöd ”Housing First”

Göteborgs stad hade ett stort behov av att samla utfallen från klientuppföljningar på ett strukturerat sätt och att utbyta denna erfarenhet mellan olika stadsdelar.

Dessa erfarenheter stannade tidigare inom den egna gruppen eller i sämsta fall som erfarenhetsbaserad kunskap hos den enskilda socialsekreteraren.

Projektet startade inom området ”Vuxna med Missbruk”. Tillsammans med forskare och andra sakkunniga inom området togs en gemensam frågeenkät fram. Parallellt med detta arbete utvecklades en metod för själva uppföljningen. Alla socialsekreterare i Göteborg ska genomföra dialogintervjuer med sina klienter efter avslutad insats. Användaranvisningarna till UIV underlättar en gemensam metodik i genomförandet och för likvärdig skattning i samband med intervjun.

Uppföljning av Insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning

  • UIF-PI, Inventering (Socialstyrelsens ”Att inventera behov – Inventering av gruppen med psykisk funktionsnedsättning” har digitaliserats för att kunna användas med IT-stöd och lokal och nationell databas).
  • UIF-PB,  Boenden (boendestöd, korttidsboende eller bostad med särskild service)

Göteborgs stad hade även inom området psykiskt funktionsnedsatta ett stort behov av att samla utfallen från klientuppföljningar på ett strukturerat sätt och att utbyta denna erfarenhet mellan olika stadsdelar.

Dessa erfarenheter stannade tidigare inom den egna gruppen eller i sämsta fall som erfarenhetsbaserad kunskap hos den enskilda socialsekreteraren.

Tillsammans med forskare och andra sakkunniga inom området togs en gemensam frågeenkät fram. Parallellt med detta arbete utvecklades en metod för själva uppföljningen. Alla socialsekreterare i Göteborg ska genomföra dialogintervjuer med sina klienter efter avslutad insats eller som en årlig uppföljning. Användaranvisningarna till UIP underlättar en gemensam metodik i genomförandet och för likvärdig skattning i samband med intervjun.