Beskrivning

Barn och unga – UBU

De senaste årens rapporter om brister i vården av barn och unga som placerats i familjehem, jourhem och hem för vård och boende, ger anledning till oro.  Det krävs bättre uppföljning av bland annat barnens hälsa och skolgång. Den hittillsvarande nationella uppföljningen har i huvudsak fokuserat på den sociala verksamhetens processer och strukturer. Nu är det dags att låta de placerade barnen göra sina röster hörda genom enskilda samtal med sina  personliga socialsekreterare.

UBU (uppföljning av barn och unga) är en strukturerad och effektiv intervjumetod mellan socialsekreterare, barn, unga och vårdnadshavare. Erfarenheter byggs upp av alla användare i Sverige.  Alla får direkt tillgång till samtliga intervjusvar med barnen, på aggregerad nivå lagrat i en gemensam nationell databas. Från start kan man dra nytta av tidigare inmatade erfarenheter som omedelbart ger stort värde för verksamheten – små som stora kommuner.

Läs mer om: Uppföljning av Barn och unga, Vård och boende, Familjehem, Kontaktfamilj eller Öppenvård.