Familjehem

Uppföljning av insatser för Barn och Unga

Beskrivning av UBU-F

Sammanställning av detaljer i metodöversikten

Uppföljning genom UBU-F ska göras årligen samt vid avslutad placering. Den årliga uppföljningen avser barnets/ungdomens förhållanden och utveckling under det senaste året. När placeringen avslutas ska uppföljningen göras snarast och senast tre månader efter avslutad placering. Den årliga intervjun/uppföljningen görs vid ett av socialsekreterarens regelbundna besök och samtal med barnet/ungdomen.

Frågeformuläret ger en struktur och är ett stöd för socialsekreterare att genomföra dialogintervju med barn/ungdom som är familjehemsplacerade. Även vårdnadshavare och socialsekreterare ska svara på sina respektive frågor.

De placeringar som ska följas upp är placeringar i:

 • familjehem
 • jourhem
 • nätverkshem
 • konsulentstött/förstärkt familjehem

Uppföljning ska göras om;

 • barnet/ungdomen är 0-21 år vid uppföljningstillfället,
 • placeringen pågått minst 14 dagar,
 • placeringen har varit en SoL, LVU eller LSU-placering.

Frågorna som barnet ska besvara ställs bara till barn som är 7 år eller äldre.

Uppföljning ska även göras:

 • Vid varje avslutad placering, även om den direkt övergår i en ny placering.

Alla placeringar som motsvarar ovanstående kriterier ska följas upp, oavsett om barnet/ungdomen eller vårdnadshavaren intervjuats eller ej.

Uppföljning ska inte göras;

 • för ensamkommande barn (förutsatt att placeringen inte har gjorts utifrån barnets/ungdomens egna problematik),
 • för placeringar på HVB-hem, öppenvård, eller i kontaktfamilj använd annan modul för dessa uppföljningar.

Syftet med uppföljningen

Syftet med uppföljningen med UBU-F är att säkerställa barns/ungdomars rätt att;

 • bli lyssnade till,
 • få stöd i skolarbetet,
 • få tillgång till hälso-, sjukvård och tandvård,
 • känna trygghet i familjehemmet,
 • ha kontakt med sina föräldrar och syskon,
 • veta varför de bor i familjehemmet,
 • mötas med vänlighet och respekt,
 • påverka beslut som rör deras vardag.

 Nyttan för kommunerna

De samlade resultaten ur UBU-F ger kommunerna;

 • översikt över alla placeringar,
 • samlad kunskap om barns/ungdomars, vårdnadshavares samt socialsekreterares värderingar av placeringar,
 • underlag för att värdera den egna familjehemsvården jämfört andra kommuners,
 • stöd vid upphandling av familjehemsvården,
 • stöd vid kvalitetsuppföljning av den utförda familjehemsvården,
 • ger förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta,
 • möjlighet till att ekonomiska resurser utnyttjas bättre,
 • en gemensam nationell kunskapskälla,
 • resultatindikatorer som stöd för utveckling av verksamhetens processer och strukturer.