Kontaktfamilj

Uppföljning av insatser för Barn och Unga

Beskrivning av UBU-KF

Sammanställning av detaljer i metodöversikten

Uppföljning genom UBU-KF ska göras årligen samt vid avslutad insats. Den årliga uppföljningen avser barnets/ungdomens förhållanden och utveckling under det senaste året. När insatsen avslutas ska uppföljningen göras snarast och senast tre månader efter avslutad insats. Den årliga intervjun/uppföljningen görs vid ett av socialsekreterarens regelbundna uppföljande samtal med barnet/ungdomen.

Uppföljning genom UBU-KF ska göras årligen samt vid avslutad insats. Den årliga uppföljningen avser barnets/ungdomens förhållanden och utveckling under det senaste året. När insatsen avslutas ska uppföljningen göras snarast och senast 90 dagar efter avslutad insats. Den årliga intervjun/uppföljningen görs vid ett av socialsekreterarens regelbundna besök och samtal med barnet/ungdomen.

Frågeformuläret ger en struktur och är ett stöd för dig som socialsekreterare att genomföra dialogintervju med barn/ungdom som har/har haft kontaktfamilj. Även vårdnadshavare och socialsekreterare ska svara på sina respektive frågor.

De insatser som ska följas upp är kontaktfamiljer

Uppföljning ska göras om;

 • barnet/ungdomen är 0-21 år vid uppföljningstillfället,
 • insatsen har pågått minst 30 dagar
 • insatsen har beslutats enligt Socialtjänstlagen.

Frågorna som barnet ska besvara ställs bara till barn som är 7 år eller äldre.

Uppföljning ska även göras:
- vid varje avslutad insats, även om den direkt övergår i en ny insats, byte av kontaktfamilj eller insats.

Alla insatser som motsvarar ovanstående kriterier ska följas upp, oavsett om barnet/ungdomen eller vårdnadshavare intervjuats eller ej.

Uppföljning ska inte göras;
- för placeringar i familjehem, HVB-hem eller andra insatser i öppenvård. (använd annan modul för dessa uppföljningar).

Syftet med uppföljningen

Syftet med uppföljningen med UBU-KF är att säkerställa barns/ungdomars rätt att;

 • bli lyssnad till,
 • få stöd i sin kunskapsutveckling,
 • få god hälsa,
 • känna trygghet i sin kontaktfamilj
 • ha stöd i sin relation med föräldrar och syskon,
 • veta varför de har en kontaktfamiljsinsats,
 • mötas med vänlighet och respekt,
 • påverka beslut som rör deras kontaktfamiljsinsats.

 Nyttan för kommunerna

De samlade resultaten ur UBU-KF ger kommunerna;

 • översikt över alla kontaktfamiljsinsatser,
 • samlad kunskap om barns/ungdomars, vårdnadshavares samt socialsekreterares värderingar av alla kontaktfamiljsinsatser,
 • underlag för att värdera de egna kontaktfamiljsinsatserna jämfört andra kommuners,
 • stöd vid arbetet med rekrytering av kontaktfamiljer,
 • stöd vid kvalitetsuppföljning av de utförda kontaktfamiljsinsatserna,
 • förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta,
 • möjlighet till att ekonomiska resurser utnyttjas bättre,
 • en gemensam nationell kunskapskälla,
 • resultatindikatorer som stöd för utveckling av verksamhetens processer och strukturer.