Vård och boende

Uppföljning av insatser för Barn och Unga

Beskrivning av UBU-VB

Sammanställning av detaljer i metodöversikten

Uppföljning genom UBU-VB ska göras vid avslutad placering. Uppföljningen avser barnets/ungdomens förhållanden och utveckling under placeringen. När placeringen avslutas ska uppföljningen göras snarast och senast tre månader efter avslutad placering. Uppföljningen görs vid lämpliga tillfällen av socialsekreteraren med barnet/ungdomen och vårdnadshavaren.

Frågeformuläret ger en struktur och är ett stöd för socialsekreterare att genomföra dialogintervjuerna.

De placeringar som ska följas upp är placeringar i:

 • HVB-institution
 • SiS
 • stödboende
 • träningslägenhet

Uppföljning ska göras om;

 • barnet/ungdomen är 12-21 år vid uppföljningstillfället,
 • placeringen pågått minst 14 dagar,
 • placeringen har varit en SoL, LVU eller LSU-placering,
 • barnet/ungdomen varit placerade ensam, d.v.s. inte barn placerade med föräldrar.

Uppföljning ska även göras;

 • vid varje avslutad placering, även om den direkt övergår i en ny placering,
 • om placeringen övergår till LSS placering, oavsett om placeringen på den aktuella institutionen avslutats eller ej.

Alla placeringar som motsvarar ovanstående kriterier ska följas upp, oavsett om barnet/ungdomen eller vårdnadshavaren intervjuats eller ej.

Uppföljning ska inte göras;

 • för ensamkommande barn (förutsatt att placeringen inte har gjorts utifrån barnets/ungdomens egna problematik),
 • för placeringar i familjehemöppenvård, eller i kontaktfamilj använd annan modul för dessa uppföljningar.

Syftet med uppföljningen

Syftet med uppföljningen med UBU-VB är att säkerställa barns/ungdomars rätt att;

 • bli lyssnade till,
 • få stöd i skolarbetet,
 • få tillgång till hälso-, sjukvård och tandvård,
 • känna trygghet på institutionen,
 • ha kontakt med sina föräldrar och syskon,
 • mötas med vänlighet och respekt,
 • påverka beslut som rör deras vardag.

Nyttan för kommunerna

De samlade resultaten ur UBU-VB ger kommunerna;

 • översikt över alla placeringar,
 • samlad kunskap om barns/ungdomars, vårdnadshavares samt socialsekreterares värderingar av placeringar,
 • underlag för att värdera de egna placeringarna jämfört andra kommuners,
 • stöd vid upphandling av HVB,
 • stöd vid kvalitetsuppföljning av de utförda placeringarna,
 • ger förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta,
 • möjlighet till att ekonomiska resurser utnyttjas bättre,
 • en gemensam nationell kunskapskälla,
 • resultatindikatorer som stöd för utveckling av verksamhetens processer och strukturer.