Psykisk funktionsnedsättning – Inventering

Uppföljning av Insatser för personer med Funktionsnedsättning

Beskrivning av UIF-PI

Sammanställning av detaljer i metodöversikten

Bakgrund

Enligt 5 kap. 8 § socialtjänstlagen, SoL ska socialnämnden göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen för människor med psykisk funktionsnedsättning. Av både socialtjänstlagen (5 kap. 8 § SoL) och hälsosjukvårdslagen (7 och 8 §§ HSL) framgår vidare att huvudmännen ska planera sin verksamhet i samverkan med utgångspunkt i målgruppens behov. Genom att inventera målgruppens livssituation och behov kan huvudmännen få ett underlag för sin planering.

Syfte

Syftet med formuläret är att inventera livssituationen och behovet av insatser för personer i en avgränsad målgrupp, personer med psykisk funktionsnedsättning. De uppgifter som samlas in via inventeringen om enskilda personer i målgruppen sammanställs på gruppnivå och är ett underlag för att kommuner och landsting ska kunna bygga upp en verksamhet som motsvarar målgruppens behov av insatser. Vid regelbundna inventeringar kan målgruppens livssituation, svårigheter på olika livsområden följas samt hur stor del av gruppen personer som får sina behov av insatser tillgodosedda.

Personer som omfattas av inventeringen

Inventeringen gäller de personer som är mantalsskrivna i en kommun eller alternativt en stadsdel i Stockholm, Göteborg eller Malmö. Det innebär att även personer som placerats i enskild verksamhet utanför den kommun personen är mantalsskriven bör ingå i inventeringen. Definition och avgränsning av målgruppen bygger på Nationell psykiatrisamordnings definition av begreppet psykiskt funktionshinder men har anpassats till terminologin i Socialstyrelsens termbank. Målgruppen avgränsas till personer 18 år och äldre.

dioevidence-uif-pi-inventering

Socialstyrelsens inventeringsformulär ”Behovet av insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning” har digitaliserats för att effektivisera inventeringen men också för att skapa en lokal och nationell databas som enkelt kan ge stöd kring planerings- och utvecklingsarbetet i kommunen.

Vill ni veta mer om hur det fungerar och se det fungera i verkligheten kontakta oss.

För mer information hos Socialstyrelsen se här.