Psykisk funktionsnedsättning – Boenden

Uppföljning av Insatser för personer med Funktionsnedsättning

Beskrivning av UIF-PB

Sammanställning av detaljer i metodöversikten

UIF-PB (Uppföljning av Insatser för personer med psykisk Funktionsnedsättning) är en metod för socialsekreterare att följa upp biståndsbedömda insatser för personer över 18 år med psykiska funktionsnedsättningar (med eller utan missbruk). De insatser som följs upp är boendestöd, korttidsboende eller bostad med särskild service enligt SoL eller LSS.

Kriterier för att en person skall ingå i målgruppen är:

- Väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter på viktiga livsområden
- Dessa svårigheter skall ha funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid (årslång eller förutsedd årslång aktivitetsbegränsning.)
- Svårigheterna skall vara en konsekvens av psykisk sjukdom/störning (alla tillstånd som diagnostiserats eller kunde ha diagnostiserats som psykisk störning)

Följande personer ingår inte i målgruppen:

- Personer med missbruk/beroende utan samtidig psykisk sjukdom
- Personer med utvecklingsstörning utan samtidig psykisk sjukdom
- Personer med demenssjukdomar utan samtidig psykisk sjukdom
- Psykiatriska tillstånd av kortvarig natur t.ex. akut stressyndrom/anpassningsstörning

UIF-PB speglar insatsernas resultat ur ett brukarperspektiv. UIF-PB är inte ett bedömningsinstrument, men de samlade aggregerade resultaten kan användas som stöd för val av insatser för olika målgrupper. Kärnkomponenten i metoden är att den ger svar på klientens upplevda kvalitet, och om de insatser som ges upplevs effektiva. UIF-PB tar tillvara på en central kunskapskälla – klienters subjektiva upplevelser och värdering av insatserna. Socialsekreteraren gör också en egen bedömning. Svaren samlas och aggregeras i en nationell databas tillgänglig
för användare i realtid. Frågorna handlar bland annat om vilken insats som givits, utförare, (insatstid), hur insatsen utfördes och hur klienten skattar effekten av insatsen. Svaren från intervjuer med klienterna matas in i uppföljningsplattformen. Samtidigt som ett svar har blivit inmatat i
plattformen blir svaret tillgängligt, på aggregerad nivå, för alla användare i deltagande kommuner. I uppföljningsplattformen kan man genomföra en mängd olika analyser av alla inmatade svar, samt generera rapporter i bl.a. PowerPoint-format.

Syftet med uppföljningen

- UIF-PB gör klienten mer delaktig och ger socialsekreteraren en struktur för intervjun,
- UIF-PB visar vilka insatser som förefaller ha god effekt utifrån klientens förändringsbehov,
- UIF-PB ökar kunskapen om insatser, resultatet kan jämföras även med andra kommuner som givit insatser till samma målgrupp,
- UIF-PB visar vilka utförare som har goda upplevda resultat för en viss typ av insats, och kan användas som stöd vid upphandling,
- UIF-PB ger förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta,
- UIF-PB bidrar till ökad kvalitet och att ekonomiska resurser kan utnyttjas bättre, ökad träffsäkerhet vid val av insats.