Beskrivning

Vuxna – UIV

För att säkerställa att frågorna är aktuella för klienten bör intervjun genomföras inom en månad från det att biståndet avslutades. Det är viktigt att den intervjuade får information om att socialsekreteraren vill följa upp insatsen genom en intervju i samband med att insatsen avslutas. Klienten bör få information om intervjuns syfte, innehåll, uppläggning samt vad informationen ska användas till. Det är en fördel om denna information ges till klienten i ett tidigt skede, gärna redan vid inledningen av insatsen, i samband med att insatsen planeras.

UIV-EB (Uppföljning av Insatser för Vuxna med Missbruk – Ej Biståndsbeslut) är en metod för behandlare att följa upp ej biståndsbedömda behandlingar för personer med alkohol eller narkotikaproblem. De behandlingar som följs upp behöver inte vara definierade som behandlingsinsatser, men det är viktigt att insatserna riktar sig till personer som själva har drogproblem, och där målet är att förbättra det psykologiska, medicinska eller sociala tillståndet hos individer som har problem och hjälpbehov på grund av missbruk.

UIV speglar vårdens utfall ur ett brukarperspektiv. UIV är inte ett bedömningsinstrument, men de samlade aggregerade utfallen kan användas som stöd för val av insatser för olika målgrupper. Kärnkomponenten i modellen är att den ger svar på klientens upplevda kvalitet, och om de insatser/behandlingar som ges upplevs effektiva.
UIV ger inte svar på långtidseffekter, men tar vara på en central kunskapskälla – klienters subjektiva upplevelser och värdering av insatserna/behandlingarna. Socialsekreteraren/behandlaren gör också en egen bedömning. Svaren samlas och aggregeras i en nationell databas tillgänglig för användare i realtid. Frågorna handlar bland annat om typ av missbruk, vilken insats som givits, vårdgivare, vårdtid, hur insatsen utfördes och hur klienten skattar utfallet. UIV-intervjun är en personlig intervju som genomförs i direkt kontakt med klienten. Socialsekreteraren gör intervjun i anslutning till varje genomförd biståndsinsats som varat i mer än sju dagar, oavsett biståndsform, vårdgivare etc. Det primära är att insatsen har riktats mot missbruket.