Missbruk: institution, familjehem och öppenvård

Uppföljning av Insatser för Vuxna

Beskrivning av UIV

Sammanställning av detaljer i metodöversikten

UIV-intervjun är en personlig intervju som genomförs i direkt kontakt med klienten. Socialsekreteraren gör intervjun i anslutning till varje genomförd biståndsinsats som varat i mer än sju dagar, oavsett biståndsform, vårdgivare etc. Det primära är att insatsen har riktats mot missbruket.

För att säkerställa att frågorna är aktuella för klienten bör intervjun genomföras inom en månad från det att biståndet avslutades. Det är viktigt att den intervjuade får information om att socialsekreteraren vill följa upp insatsen genom en intervju i samband med att insatsen avslutas.

De placeringar som ska följas upp är placeringar på eller i:

 • institution
 • familjehem för vuxna
 • öppenvård

Uppföljning ska göras om;

 • klientens ålder är 20 år eller äldre vid inledningen av placeringen,
 • placeringen är riktad mot missbruk och pågått minst 7 dagar,
 • placeringen har varit en SoL, LVM eller § 27 LVM.

Uppföljning ska även göras:

 • Vid varje avslutad placering, även om den direkt övergår i en ny placering.

Alla placeringar som motsvarar ovanstående kriterier ska följas upp (socialsekreteraren svarar på bakgrundsfrågorna och sina skattningsfrågor), oavsett om klienten har intervjuats eller ej.

Uppföljning ska inte göras;

 • för ej biståndsbedömda behandlingar inom öppenvård (använd modul UIV-EB för dessa uppföljningar).

Syftet med uppföljningen

- UIV gör klienten mer delaktig och ger socialsekreteraren en struktur för intervjun,
- UIV visar vilka insatser som förefaller ha god effekt utifrån klientens förändringsbehov,
- UIV ökar kunskapen om insatser, resultatet kan jämföras även med andra kommuner som givit insatser till samma målgrupp,
- UIV visar vilka vårdgivare som har goda upplevda utfall för en viss typ av insats, och kan användas som stöd vid upphandling,
- UIV ger förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta,
- UIV bidrar till ökad kvalitet och att ekonomiska resurser kan utnyttjas bättre samt ökad träffsäkerhet vid val av insats.

Nyttan för kommunerna

Med UIV kan man;

 • låta klienterna komma till tals för att berätta om sina egna upplevelser av insatserna,
 • på ett systematiskt, strukturerat sätt dokumentera erfarenheter om placeringarna, så att alla socialsekreterare, chefer och verksamhetsutvecklare kan ta del av den gemensamma informationen på aggregerad nivå,
 • öka kunskapen om genomförda insatser och ge möjlighet att jämföra resultat mellan valfria kommuner eller över hela landet,
 • låta upphandlingsbolag eller motsvarande få information om upplevd brukarnytta och som stöd vid upphandling och kvalitetssäkring av ramavtalen,
 • sätta mål för verksamheterna ur ett brukarperspektiv. Målen kan fokuseras mer på resultatindikatorer istället för verksamhetens processer och strukturer,
 • bidra till ökad kvalitet och att ekonomiska resurser utnyttjas bättre.

Exempel på frågeställningar som kan besvaras genom aggregerad information ur UIV: ”Hur påverkade insatsen klientens förutsättningar att hantera sitt missbruk”, ”hur påverkades klientens föräldraförmåga”, ”hur förändrades klientens fysiska och psykiska hälsa”, hur förändrades klientens förmåga att hantera vardagliga sysslor, ekonomi”.