Missbruk, Ej biståndsbeslut: öppenvård

Uppföljning av Insatser för Vuxna

Beskrivning av UIV-EB

Sammanställning av detaljer i metodöversikten

UIV-EB (Uppföljning av Insatser för Vuxna med Missbruk – Ej Biståndsbeslut) är en metod för behandlare att följa upp ej biståndsbedömda behandlingar för personer med alkohol eller narkotikaproblem. De behandlingar som följs upp behöver inte vara definierade som behandlingsinsatser, men det är viktigt att insatserna riktar sig till personer som själva har drogproblem, och där målet är att förbättra det psykologiska, medicinska eller sociala tillståndet hos individer som har problem och hjälpbehov på grund av missbruk.

UIV-EB speglar vårdens utfall ur ett brukarperspektiv. UIV-EB är inte ett bedömningsinstrument, men de samlade aggregerade utfallen kan användas som stöd för val av insatser för olika målgrupper. Kärnkomponenten i modellen är att den ger svar på klientens upplevda kvalitet, och om de behandlingar som ges är effektiva. UIV-EB ger inte svar på långtidseffekter, men tar vara på en central kunskapskälla – klienters subjektiva upplevelser och värdering av behandlingarna.

Behandlaren gör också en egen bedömning. Svaren samlas och aggregeras i en nationell databas tillgänglig för användare i realtid. Frågorna handlar bland annat om typ av missbruk, vilken insats som givits, vårdgivare, vårdtid, hur insatsen utfördes och hur klienten skattar utfallet.

UIV-EB-intervjun är en personlig intervju som genomförs i direkt kontakt med klienten. En av verksamheten utvald personal, gör intervjun i anslutning till varje genomförd behandling som varat i mer än sju dagar från det att man gjort en behandlingsplanering, oavsett biståndsform, vårdgivare etc. Det primära är att behandlingen har riktats mot missbruket. För att säkerställa att frågorna är aktuella för klienten bör intervjun genomföras inom en månad från det att behandlingen avslutades. Det är viktigt att den intervjuade får information om att behandlaren vill följa upp behandlingen genom en intervju i samband med att insatsen avslutas. Klienten bör få information om intervjuns syfte, innehåll, uppläggning samt vad informationen ska användas till. Det är en fördel om denna information ges till klienten i ett tidigt skede, gärna redan vid inledningen av behandlingen eller i samband med att behandlingen planeras.

 

Uppföljningen avser behandlingar i öppenvård för klienter UTAN biståndsbeslut och skall genomföras senast en månad efter avslutad behandling. Om klienten inte har kunnat medverka och genomföra en intervju, t.ex. när antalet behandlingstillfällen är färre än 3 och/eller vid oplanerade avslut, besvaras frågorna 1-20 av intervjuaren. Övriga frågor, 21-41, lämnas obesvarade. För att ett behandlingstillfälle ska räknas måste någon form av behandling ha genomförts vid respektive tillfälle. OBS! Detta innebär att ALLA behandlingar, riktat mot missbruk, som varat i mer än 7 dagar, från det att man gjort en behandlingsplanering, ska följas upp, oavsett om klienten medverkar eller ej. I och med att behandlingar ska följas upp även om klienten inte vill eller kunnat medverka, samlas viktig information om bl.a:

- vilka förändringsbehov som klienterna har,
- vilken behandling som ges till olika målgrupper (vårdform, behandlingsinriktning osv),
- hur långa behandlingstider som ges till olika målgrupper,
- andelen oplanerade avbrott (drop-outs),
- hur behandlarna värderar behandlingens påverkan på klienternas förutsättningar att hantera missbruket.

Syftet med uppföljningen

- UIV-EB gör klienten mer delaktig och ger behandlaren en struktur för intervjun,
- UIV-EB visar vilka behandlingar som förefaller ha god effekt utifrån klientens förändringsbehov,
- UIV-EB ökar kunskapen om behandlingar, resultatet kan jämföras även med andra kommuner som givit behandlingar till samma målgrupp,
- UIV-EB visar vilka vårdgivare som har goda upplevda utfall för en viss typ av behandling, och kan användas som stöd vid upphandling,
- UIV-EB ger förutsättningar för att ta fram mål för verksamheterna som kan följas upp utifrån brukarnytta,
- UIV-EB bidrar till ökad kvalitet och att ekonomiska resurser kan utnyttjas bättre samt ökad träffsäkerhet vid val av behandling.